OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Obchod www.mazzoni.cz funguje za podmínek stanovených těmito Pravidly.

2. Pravidla specifikují podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o prodeji výrobků a reklamační řízení a také druh a rozsah služeb poskytovaných elektronicky obchodem www.mazzoni.cz, zásady pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování elektronických služeb.

3. Každý příjemce služeb je při provádění činností pro využívání elektronických služeb obchodu mazzoni.cz povinen dodržovat ustanovení těchto Pravidel.

4. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení:

4.1. Zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sb. zák. č. 144, částka 1204 v platném znění),

4.2. Zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sb. zák. z r. 2014, částka 827),

4.3. Zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016 (Sb. zák. z r. 2016, částka 1823),

4.4. Zákona občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zák. č. 16, částka 93 v aktuálním znění) a další relevantní ustanovení polského práva.

DEFINICE UVEDENÉ V PRAVIDLECH

1. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný na webových stránkách mazzoni.cz, který umožňuje vytvořit účet.

2. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – formulář dostupný na webových stránkách mazzoni.cz, který umožňuje zadat objednávku.

3. KLIENT – příjemce služeb, který je spotřebitelem, má v úmyslu uzavřít nebo uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím.

4. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkony nesouvisející přímo s její podnikatelskou nebo profesní činností.

5. ÚČET – označený individuálním názvem (uživatelským jménem) a heslem, soubor zdrojů v ICT systému poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromažďovány údaje příjemce služeb, včetně informací o zadaných objednávkách.

6. NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje příjemci služeb přihlásit se k odběru a získávat na e-mailovou adresu uvedenou příjemcem služeb bezplatné informace od poskytovatele služeb o výrobcích dostupných v obchodě.

7. VÝROBEK – movitá věc nebo služba dostupná v obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi klientem a prodávajícím.

8. PRAVIDLA – tato pravidla obchodu.

9. OBCHOD – internetový obchod poskytovatele služeb provozovaný na adrese mazzoni.cz.

10. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL SLUŽEB – MAZZONI EXPORT sp. z o.o., DIČ: PL6211820424, IČ: 366432871, adresa sídla: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, e-mailová adresa (e-mail): nabytek@mazzoni.cz, telefonní číslo: +420 555 508 651

11. SYSTÉM NÁZORŮ – elektronická služba zpřístupněná klientům poskytovatelem služeb, umožňující zveřejňování názorů na výrobky.

12. KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji výrobku uzavřená mezi klientem a prodávajícím prostřednictvím obchodu.

13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky poskytovatelem služeb pro příjemce služeb prostřednictvím obchodu.

14. PŘÍJEMCE SLUŽEB – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost využívající elektronické služby.

15. OBJEDNÁVKA – prohlášení vůle klienta představující nabídku na uzavření smlouvy o prodeji výrobků s prodávajícím.


INFORMACE O VÝROBCÍCH A JEJICH OBJEDNÁVÁNÍ

1. Obchod www.mazzoni.cz provozuje maloobchodní prodej výrobků prostřednictvím internetové sítě na území Polska výhradně pro spotřebitele.

2. Výrobky nabízené v Obchodě jsou nové, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na polský trh.

3. Informace zveřejněné na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona. Klient při zadání objednávky podává nabídku na koupi konkrétního výrobku za podmínek uvedených v jeho popisu.

4. Cena výrobku zobrazená na webových stránkách obchodu je uvedena v českých korunách (KČ) a obsahuje všechny náležitosti, včetně DPH. Cena nezahrnuje náklady na doručení.

5. Cena výrobku zobrazená na webových stránkách obchodu je závazná v okamžiku zadání objednávky klientem. Tato cena se nezmění nezávisle na změně cen v obchodě, ke kterým může dojít ve vztahu k jednotlivým výrobkům po podání objednávky klientem.

6. Objednávky lze zadávat:

6.1. přes web pomocí objednávkového formuláře (obchod www.mazzoni.cz) – 24 hodin denně po celý rok,

6.2. e-mailem na adresu: nabytek@mazzoni.cz,

6.3. telefonicky na telefonní číslo: +420 555 508 651.

7. Pro zadání objednávky klient není povinen zaregistrovat účet v obchodě.

8. Podmínkou pro zadání objednávky v obchodě je to, že klient si musí přečíst Pravidla a odsouhlasit jejich ustanovení při zadání objednávky.

9. Obchod vyřizuje objednávky zadané od pondělí do pátku v pracovní době obchodu, tj. od 09:00 do 17:00 v pracovní dny. Objednávky zadané v pracovní dny po 10:00. hodině, v soboty, neděle a svátky budou zpracovány následující pracovní den.

10. Výrobky v akci (výprodeji) mají omezený počet kusů a objednávky na ně budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty až do vyprodání zásob daného výrobku.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Pro uzavření kupní smlouvy je nutné, aby klient zadal objednávku předem způsoby zpřístupněnými prodávajícím, v souladu s § 3 body 6 a 8.

2. Po zadání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí.

3.Potvrzení o přijetí objednávky k vyřízení spojuje klienta s jeho objednávkou. Potvrzení o doručení a přijetí objednávky k vyřízení proběhne zasláním e-mailu.

4. Potvrzení o přijetí objednávky k vyřízení obsahuje:

4.1. potvrzení všech podstatných náležitostí objednávky,

4.2. formulář pro odstoupení od smlouvy,

4.3. tato Pravidla obsahující poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

5. Jakmile klient dostane e-mail uvedený v bodě 4, je mezi klientem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

6. Každá kupní smlouva bude potvrzena dokladem o nákupu (účtenka nebo faktura na žádost klienta), který bude přiložen k zásilce.


ZPŮSOBY PLATBY

1. Prodávající poskytuje následující způsoby platby:

1.1. platba klasickým převodem na bankovní účet prodávajícího,

1.2. platba při převzetí, tzv. na dobírku,

1.3. platba prostřednictvím elektronických platebních systémů.

2. V případě platby klasickým převodem platbu je třeba provést na bankovní účet číslo: 0200018512/3060 (PKO Czech Branch), MAZZONI EXPORT sp. z o.o., ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, DIČ: PL6211820424. V názvu převodu je třeba uvést „Objednávka č.........“

3. V případě platby na dobírku bude zásilka odeslána po ověření správnosti adresních údajů.

4. V případě plateb prostřednictvím elektronických platebních systémů provede klient platbu před zahájením vyřízení objednávky. Elektronické platební systémy umožňují provést platbu kreditní kartou nebo rychlým převodem z vybrané banky.

5. Klient je povinen uhradit cenu podle kupní smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, nestanoví-li kupní smlouva jinak.

6. V případě výběru platby popsané v bodech 1.1 a 1.3 bude výrobek odeslán teprve po jeho zaplacení.


CENA, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ VÝROBKU

1. Náklady na dodání výrobku se stanoví při zadání objednávky a závisí na způsobu platby a způsobu dodání zakoupeného výrobku.

2. Termín dodání výrobku se skládá z doby kompletace výrobku a doby dodání výrobku dopravcem:

2.1. Doba kompletace výrobku činí 5 až 30 pracovních dnů.

2.2. Výrobek dodá přepravce v deklarovaném termínu, tj. 1 až 2 pracovní dny (dodání probíhá pouze v pracovní dny mimo soboty, neděle a svátky).

3. Výrobky zakoupené v obchodě jsou zasílány prostřednictvím kurýrních společností GLS, Česká pošta nebo PPL a v případě paletové přepravy GEIS a ROHLING SUUS.


REKLAMACE VÝROBKU

1. Reklamace v rámci záruky.

1.1. Všechny výrobky nabízené v obchodě mají záruku výrobce platnou na území Evropy.

1.2. Záruční doba na výrobky činí 24 měsíců a počítá se ode dne dodání výrobku klientovi.

1.3. Dokladem opravňujícím k záruční ochraně je doklad o nákupu: účtenka nebo faktura.

1.4. Záruka nevylučuje práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti za fyzické a právní vady výrobku, stanovené v občanském zákoníku.

2. Reklamace v rámci odpovědnosti za výrobek.

2.1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči klientovi, který je spotřebitelem, z titulu odpovědnosti za fyzické a právní vady, jsou uvedeny v polském občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zák. č. 16, částka 93 v aktuálním znění).

2.2. Prodávající odpovídá z titulu odpovědnosti, pokud bude fyzická vada zjištěna do dvou let od dodání výrobku klientovi.

2.3. Pokud má výrobek vadu, může klient požadovat:

a) opravu výrobku,

b) snížení ceny výrobku,

c) výměnu výrobku,

d) odstoupení od kupní smlouvy (pokud je vada výrobku podstatná).

2.4. Prodávající může odmítnout splnit požadavek na opravu nebo výměnu, pokud nelze zajistit soulad s kupní smlouvou způsobem vybraným klientem nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení do souladu s kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese prodávající.

2.5. Prodávající může odmítnout splnit požadavek na snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy a místo toho navrhnout opravu nebo výměnu, pod podmínkou, že je okamžitě provede a nezpůsobí klientovi nadměrné nepříjemnosti.

2.6. Klient může změnit návrh prodávajícího, tj. opravu za výměnu nebo výměnu za opravu, ledaže takovou volbu nebude možné provést nebo bude vyžadovat nadměrné náklady.

2.7. Oznámení o vadách týkajících se výrobku a nahlášení příslušného požadavku lze provést e-mailem na adresu: nabytek@mazzoni.cz nebo písemně na adresu: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín.

2.8. Ve výše uvedené písemné nebo elektronické zprávě je třeba uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum zjištění nesrovnalostí a kontaktní údaje. Uvedené informace značně usnadní a urychlí projednání reklamace prodávajícím.

2.9. Pro posouzení fyzických vad výrobku výrobek je třeba doručit na adresu: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín.

2.10. Prodávající odpoví na požadavek klienta neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne nahlášení.

2.11. V případě reklamace klienta, který je spotřebitelem – se neprojednání reklamace do 14 dnů od nahlášení považuje za její zohlednění. V souvislosti s oprávněnou reklamací klienta, který je spotřebitelem, hradí prodávající náklady na převzetí, dodání a výměnu výrobku za výrobek bez vad.

2.12. Odpověď na reklamaci se předává spotřebiteli písemně nebo na jiném trvalém nosiči.


PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. S výhradou bodu 10 tohoto paragrafu může klient, který je zároveň spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku, odstoupit od ní bez udání důvodů předložením příslušného prohlášení do 14 dnů. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy zpřístupněné obchodem dostupné ZDE.

2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je povinen vrátit výrobek prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, ledaže prodávající navrhne, že si výrobek převezme sám. Pro dodržení lhůty stačí zaslat výrobek před jejím uplynutím.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba vrátit výrobek na adresu: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín.

4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty výrobku v následku jeho používání způsobem, který překračuje rámec nezbytný pro stanovení jeho povahy, vlastností a fungování.

5. S výhradou bodů 6 a 8 tohoto paragrafu prodávající vrátí všechny platby provedené spotřebitelem v souvislosti s kupní smlouvou, od které spotřebitel odstupuje, neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel doručil prohlášení o odstoupení od smlouvy, s použitím stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jiným způsobem vrácení, který nebude pro něj znamenat žádné náklady.

6. Pokud si spotřebitel vybere způsob dodání výrobku jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený obchodem, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tímto vznikly.

7. Pokud prodávající nenabídl, že si výrobek od spotřebitele vyzvedne sám, může se zdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud věc neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nedoloží doklad o jejím odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

8. Spotřebitel odstupující od kupní smlouvy podle bodu 1 tohoto paragrafu nese pouze náklady na odeslání výrobku prodávajícímu.

9. Čtrnáctidenní lhůta, ve které může spotřebitel odstoupit od smlouvy, se počítá ode dne, kdy spotřebitel převzal výrobek do vlastnictví, a v případě služby ode dne uzavření smlouvy.

10. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli v případě kupní smlouvy:

10.1 ve které předmětem plnění je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo určená pro uspokojení jeho individuálních potřeb,

10.2 ve které je předmětem plnění věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení,

10.3 ve které jsou předmětem plnění věci, které jsou po dodání, s ohledem na svou povahu, neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,

10.4 ve které je předmětem plnění služba, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před poskytnutím služby, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

11. Právo na odstoupení od kupní smlouvy má jak prodávající, tak i klient (spotřebitel), pokud druhá smluvní strana nesplní svůj závazek v přesně stanovené lhůtě.


DRUH A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

1. Poskytování elektronických služeb uvedených v § 9 bod 1 Pravidel provádí poskytovatel služeb zdarma.

1.1. uzavření smluv o prodeji výrobku,

1.2. vedení účtu v obchodě,

1.3. odběr newsletteru,

1.4. používání systému názorů.

2. Poskytování elektronických služeb příjemcům služeb v obchodě probíhá za podmínek stanovených v Pravidlech.

3. Poskytovatel služeb má právo zveřejňovat na webových stránkách obchodu reklamní obsah. Tento obsah je nedílnou součástí obchodu a v něm prezentovaných materiálů.


PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

1. Poskytování elektronických služeb uvedených v § 9 bod 1 Pravidel provádí poskytovatel služeb zdarma.

2. Doba, na kterou se smlouva uzavírá:

2.1. smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících ve vedení účtu v obchodě se uzavírá na dobu neurčitou.

2.2. smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících v umožnění zadávání objednávek v obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká zadáním objednávky nebo ukončením jejího zadávání příjemcem služeb.

2.3. smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících v odběru newsletteru se uzavírá na dobu neurčitou.

2.4. smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících ve zveřejnění názoru se uzavírá na dobu určitou a zaniká zveřejněním názoru nebo ukončením jeho zveřejnění příjemcem služeb.

3. Pro vytvoření klientského účtu se musí klient bezplatně zaregistrovat, avšak registrace není nutná, aby klienti mohli zadávat objednávky v obchodě.

4. K provedení registrace musí klient vyplnit zpřístupněný registrační formulář a zaslat jej poskytovateli služeb po výběru příslušné funkce. Při registraci si klient nastaví heslo.

5. Při vyplňování registračního formuláře musí klient dodržovat následující zásady:

a) klient musí vyplnit všechna pole registračního formuláře, pokud pole není volitelné;

b) Informace zadané do registračního formuláře se musí týkat klienta a musí být v souladu se skutečným stavem;

c) klient je povinen si přečíst obsah a potvrdit přečtení obsahu těchto Pravidel a Politiky soukromí označením příslušného pole v registračním formuláři;

d) klient je povinen souhlasit se zpracováním svých osobních údajů za podmínek, v rozsahu a pro účely podrobně stanovené v Politice soukromí. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro registraci a založení klientského účtu.

6. Po odeslání vyplněného registračního formuláře klient obratem obdrží na e-mailovou adresu potvrzení o registraci. Tímto okamžikem klient získává přístup do klientského účtu a může provádět změny údajů poskytnutých při registraci (kromě uživatelského jména) a získá možnost využívání dalších služeb nabízených poskytovatelem služeb prostřednictvím obchodu.

7. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s ICT systémem, který používá poskytovatel služeb:

7.1. počítač s přístupem na internet,

7.2. přístup do e-mailu,

7.3. webový prohlížeč,

7.4. povolení cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči.

8. Příjemce služeb je povinen používat obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem na respektování osobnostních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.

9. Příjemce služeb je povinen zadávat údaje v souladu se skutečným stavem.

10. Pro příjemce služeb platí zákaz poskytování nelegálního obsahu.

11. Příjemce služeb využívající obchod nemá právo na žádné zásahy do struktury, formy, grafiky a mechanismu jeho fungování.

12. Obchod nebo webové stránky obchodu nesmí využívat klienti nebo třetí osoby k rozesílání SPAMU.

13. Příjemce služeb je oprávněn využívat obchod pouze pro vlastní potřebu. Klient nesmí využívat zdroje a funkce obchodu pro účely provozování komerční činnosti nebo takové činnosti, která by porušovala zájmy prodávajícího.


REKLAMACE SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

1. Reklamace související s poskytováním elektronických služeb prostřednictvím obchodu může příjemce služeb uplatnit e-mailem na adresu: nabytek@mazzoni.cz

2. Ve výše uvedeném e-mailu je třeba uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum zjištění nesrovnalostí a kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí posouzení reklamace poskytovatelem služeb.

3. Reklamaci poskytovatel služeb projedná neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne nahlášení.

4. Odpověď poskytovatele služeb na reklamaci se zasílá na e-mailovou adresu příjemce služeb uvedenou v reklamaci nebo jiným způsobem, který příjemce služeb uvedl.


PODMÍNKY UKONČENÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

1. Vypovězení smlouvy o poskytování elektronických služeb:

1.1. Lze vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru (např. vedení účtu).

1.2. Příjemce služeb může vypovědět smlouvu s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení e-mailem na adresu: nabytek@mazzoni.cz

1.3. Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru v případě, že příjemce služeb poruší Pravidla, zejména poskytne nezákonný obsah po neúčinné předchozí výzvě k ukončení porušování v přiměřeně stanovené lhůtě. V tomto případě smlouva zanikne po 7 dnech ode dne předložení projevu vůle o jejím vypovězení (výpovědní lhůta).

1.4. Výpovědí dochází k zániku právního vztahu s účinkem do budoucna.

2. Poskytovatel služeb a příjemce služeb mohou ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli dohodou stran.


DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1. Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách na adrese mazzoni.cz je chráněn autorským právem a (s výhradou § 13 bod 3 a prvků zveřejněných uživateli, používaných na základě licence nebo dovoleného užívání) je majetkem MAZZONI EXPORT sp. z o.o., DIČ: PL6211820424, IČ: 366432871, adresa sídla: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce. Příjemce služeb nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou poskytovateli služeb v následku použití jakéhokoli obsahu webových stránek mazzoni.cz, bez souhlasu poskytovatele služeb.

2. Jakékoli použití kýmkoli, bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb, kteréhokoli prvku, který tvoří obsah a náplň stránek mazzoni.cz, představuje porušení autorských práv poskytovatele služeb a má za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.

3. Všechny obchodní názvy, názvy výrobků, názvy firem a jejich loga použité na webových stránkách obchodu na adrese www.mazzoni.cz patří jejich vlastníkům a používají se pouze pro identifikační účely. Mohou být vyhrazenými ochrannými známkami. Všechny materiály, popisy a fotografie prezentované na webových stránkách obchodu na adrese mazzoni.cz se používají pro informační účely.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu jsou uzavírány v souladu s polským právem.

2. V případě nesouladu kterékoli části Pravidel s platným právem se místo napadeného ustanovení Pravidel použijí příslušná ustanovení polského práva.

3. Změny, které provedl v Pravidlech poskytovatel služeb, jsou závazné pro příjemce služeb, pod podmínkou, že příjemce služeb byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu o poskytování elektronických služeb do 14 dnů ode dne oznámení změn příjemci služeb. Všechny objednávky přijaté obchodem k vyřízení přede dnem změny Pravidel budou vyřízeny na základě Pravidel, která byla v platnosti v den zadání objednávky klientem.

4. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy mezi obchodem a spotřebiteli budou řešeny nejprve cestou vyjednávání se záměrem smírného ukončení sporu s přihlédnutím k zákonu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pokud by to však nebylo možné nebo by bylo nevyhovující pro některou ze stran, bude spory řešit příslušný obecný soud, v souladu s bodem 5 tohoto paragrafu.

5. Soudní řešení sporů:

5.1. Eventuální spory vzniklé mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb (klientem), který je zároveň spotřebitelem, budou předány příslušným soudům v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964 (Sb. zák. č. 43, částka 296 v aktuálním znění).

5.2. Eventuální spory vzniklé mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, který není zároveň spotřebitelem, budou předány místně příslušnému soudu podle sídla poskytovatele služeb.

6. Klient, který je spotřebitelem, má také právo využít mimosoudní řešení sporů, a to zejména podáním po ukončení reklamačního řízení žádosti o zahájení mediace nebo žádosti o projednání věci u smírčího soudu (žádost lze stáhnout z webových stránek http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Seznam stálých smírčích spotřebitelských soudů působících u Vojvodských inspektorátů obchodní inspekce je dostupný na webových stránkách: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Spotřebitel může využít také bezplatnou pomoc okresního (městského) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, k jejímž statutárním úkolům patří ochrana spotřebitelů. Mimosoudní uplatnění nároků po ukončení reklamačního řízení je bezplatné.

7. Spotřebitel za účelem smírného vyřešení sporu může zejména podat stížnost prostřednictvím internetové platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.