1. S výhradou bodu 10 tohoto paragrafu může klient, který je zároveň spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku, odstoupit od ní bez udání důvodů předložením příslušného prohlášení do 14 dnů. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy zpřístupněné obchodem dostupné ZDE.

2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je povinen vrátit výrobek prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, ledaže prodávající navrhne, že si výrobek převezme sám. Pro dodržení lhůty stačí zaslat výrobek před jejím uplynutím.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba vrátit výrobek na adresu: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín

4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty výrobku v následku jeho používání způsobem, který překračuje rámec nezbytný pro stanovení jeho povahy, vlastností a fungování.

5. S výhradou bodů 6 a 8 tohoto paragrafu prodávající vrátí všechny platby provedené spotřebitelem v souvislosti s kupní smlouvou, od které spotřebitel odstupuje, neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel doručil prohlášení o odstoupení od smlouvy, s použitím stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jiným způsobem vrácení, který nebude pro něj znamenat žádné náklady.

6. Pokud si spotřebitel vybere způsob dodání výrobku jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený obchodem, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tímto vznikly.

7. Pokud prodávající nenabídl, že si výrobek od spotřebitele vyzvedne sám, může se zdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud věc neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nedoloží doklad o jejím odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

8. Spotřebitel odstupující od kupní smlouvy podle bodu 1 tohoto paragrafu nese pouze náklady na odeslání výrobku prodávajícímu.

9. Čtrnáctidenní lhůta, ve které může spotřebitel odstoupit od smlouvy, se počítá ode dne, kdy spotřebitel převzal výrobek do vlastnictví, a v případě služby ode dne uzavření smlouvy.

10. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli v případě kupní smlouvy:

10.1 ve které předmětem plnění je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo určená pro uspokojení jeho individuálních potřeb,

10.2 ve které je předmětem plnění věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení,

10.3 ve které jsou předmětem plnění věci, které jsou po dodání, s ohledem na svou povahu, neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,

10.4 ve které je předmětem plnění služba, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před poskytnutím služby, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

11. Právo na odstoupení od kupní smlouvy má jak prodávající, tak i klient (spotřebitel), pokud druhá smluvní strana nesplní svůj závazek v přesně stanovené lhůtě.ADRESA PRO VRÁCENÍ:
MAZZONI.CZ (OlzaLogistic)
Lípová 1986
737 01 Český Těšín

 

Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.