OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu www.mazzoni.cz je MAZZONI EXPORT sp. z o.o., DIČ: PL6211820424, IČ: 366432871, adresa sídla: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, e-mailová adresa (e-mail): nabytek@mazzoni.cz, telefonní číslo: +420 555 508 651, dále jen „Správce“ a zároveň „Poskytovatel služeb“.

2. Osobní údaje shromážděné správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR.

3. Veškerá slova nebo pojmy psané v obsahu této Politiky soukromí velkým písmenem je třeba chápat v souladu s jejich definicí uvedenou v Pravidlech internetového obchodu www.mazzoni.cz.


DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje příjemců služeb obchodu www.mazzoni.cz v případě:

a) registrace účtu v obchodě za účelem vytvoření individuálního účtu a správy tohoto účtu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s Pravidly obchodu),

b) zadání objednávky v obchodě za účelem plnění kupní smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění kupní smlouvy),

c) přihlášení se k odběru newsletteru za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky. Osobní údaje jsou zpracovávány po vyjádření samostatného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V případě:

a) Účtu příjemce služeb uvede:

> Jméno a příjmení,

> Uživatelské jméno,

> Adresu,

> E-mailovou adresu.

b) Objednávky příjemce služeb uvede:

> Jméno a příjmení,

> Adresu,

> E-mailovou adresu,

> Telefonní číslo,

c) Newsletteru příjemce služeb uvede:

> Jméno a příjmení,

> E-mailovou adresu.

3. DOBA ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje příjemců služeb uchovává správce:

a) je-li základem zpracování údajů plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době promlčení nároků. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí doba šest let a u nároků na pravidelná plnění a u nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.

b) je-li základem zpracování údajů souhlas, po dobu, dokud není odvolán a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může správce uplatnit a které lze uplatnit proti němu. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí doba šest let, a u nároků na pravidelná plnění a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.

4.  Při používání obchodu mohou být stahovány další informace, zejména: IP adresa přiřazená počítači příjemce služeb nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.

5. Od příjemců služeb mohou být také shromažďovány navigační údaje, včetně informací o odkazech a referencích, na které se rozhodnou kliknout, nebo jiných činností prováděných v obchodě. Právním základem tohoto druhu činností je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a zlepšení funkčnosti těchto služeb.

6. Příjemce služeb poskytuje osobní údaje dobrovolně.

7. Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaným způsobem formou profilování, pokud s tím bude příjemce služeb souhlasit podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Následkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě pro účely rozhodování nebo analýzy nebo předvídání jejích preferencí, chování a postojů.

8. Správce vynakládá mimořádnou pečlivost za účelem ochrany zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby jím shromažďované údaje byly:

a) zpracovávány v souladu se zákonem,

b) shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nebyly předmětem dalšího zpracování v rozporu s těmito účely,

c) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány v podobě umožňující identifikaci subjektů údajů, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.


ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje příjemců služeb jsou předávány poskytovatelům služeb, které správce využívá při provozování obchodu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, buď podléhají pokynům správce ohledně účelů a způsobů zpracování těchto údajů (zpracovatelé), nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (správci).

2. Osobní údaje příjemců služeb jsou uchovávány pouze na území Evropského hospodářského prostoru (EHP).


PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP K OBSAHU VLASTNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OPRAVU

1. Subjekt údajů má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

2. Právní základy požadavku příjemce služeb:

a) Přístup k údajům – čl. 15 GDPR

b) Oprava údajů – čl. 16 GDPR

c) Výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut) – čl. 17 GDPR

d) Omezení zpracování – čl. 18 GDPR

e) Přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR

f) Námitka – čl. 21 GDPR

g) Odvolání souhlasu – čl. 7 odst. 3 GDPR

3.Pro uplatnění práv uvedených v bodě 2 lze zaslat příslušný e-mail na adresu: nabytek@mazzoni.cz

4. Pokud příjemce služeb uplatní právo vyplývající z výše uvedených práv, správce žádosti vyhoví nebo ji odmítne splnit ihned, nejpozději však do jednoho měsíce po jejím doručení. Pokud však – vzhledem ke komplikovanosti žádosti nebo počtu žádostí – nebude správce schopen vyhovět žádosti do jednoho měsíce, vyhoví jí během následujících dvou měsíců a bude informovat příjemce služeb předem do jednoho měsíce od doručení žádosti – o zamýšleném prodloužení lhůty a jejích důvodech.

5. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.


SOUBORY „COOKIES“

1.  Webové stránky správce používají soubory cookies.

2. Instalace souborů cookies je nezbytná pro řádné poskytování služeb na webových stránkách obchodu. Soubory cookies obsahují informace nezbytné pro správné fungování webu a také umožňují zpracovávat obecné statistiky návštěvnosti webových stránek.

3. Webové stránky používají dva typy souborů cookies: „relační“ a „perzistentní“.

a) „Relační soubory cookies“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncové zařízení příjemce služeb, dokud se neodhlásí (opuštění webových stránek).

b) „Perzistentní soubory cookies“ se ukládají na koncové zařízení příjemce služeb po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je neodstraní příjemce služeb.

4. Správce používá vlastní soubory cookies, aby lépe pochopil způsob interakce příjemců služeb s obsahem stránek. Soubory shromažďují informace o způsobu, jakým příjemce služeb používá webové stránky, o typu webu, ze kterého byl příjemce služeb přesměrován, a o počtu návštěv a době návštěvy příjemce služeb na webových stránkách. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje příjemců služeb, ale používají se pro sestavení statistik využívání webových stránek.

5. Správce používá externí soubory cookies pro sběr obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce externích souborů cookies: Google Inc. se sídlem v USA), a také pro personalizaci reklam a měření jejich účinnosti. Další informace: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

6. Příjemce služeb má právo rozhodovat o rozsahu přístupu souborů cookies do svého počítače tak, že je předem vybere v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřená hrozbám a kategorii chráněných údajů, a zejména chrání údaje proti přístupu neoprávněných osob, odstranění neoprávněnou osobou, zpracování s porušením platných předpisů a změně, ztrátě, poškození nebo zničení.

2. Správce zpřístupňuje vhodná technická opatření pro zabránění získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

3. Ve věcech neupravených touto Politikou soukromí se použijí příslušná ustanovení GDPR a další příslušná ustanovení polského práva.

Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.