1. Reklamace v rámci záruky.

1.1. Všechny výrobky nabízené v obchodě mají záruku výrobce platnou na území Evropy.

1.2. Záruční doba na výrobky činí 24 měsíců a počítá se ode dne dodání výrobku klientovi.

1.3. Dokladem opravňujícím k záruční ochraně je doklad o nákupu: účtenka nebo faktura.

1.4. Záruka nevylučuje práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti za fyzické a právní vady výrobku, stanovené v občanském zákoníku.

2. Reklamace v rámci odpovědnosti za výrobek.

2.1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči klientovi, který je spotřebitelem, z titulu odpovědnosti za fyzické a právní vady, jsou uvedeny v polském občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zák. č. 16, částka 93 v aktuálním znění).

2.2. Prodávající odpovídá z titulu odpovědnosti, pokud bude fyzická vada zjištěna do dvou let od dodání výrobku klientovi.

2.3. Pokud má výrobek vadu, může klient požadovat:

a) opravu výrobku,

b) snížení ceny výrobku,

c) výměnu výrobku,

d) odstoupení od kupní smlouvy (pokud je vada výrobku podstatná).

2.4. Prodávající může odmítnout splnit požadavek na opravu nebo výměnu, pokud nelze zajistit soulad s kupní smlouvou způsobem vybraným klientem nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení do souladu s kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese prodávající.

2.5. Prodávající může odmítnout splnit požadavek na snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy a místo toho navrhnout opravu nebo výměnu, pod podmínkou, že je okamžitě provede a nezpůsobí klientovi nadměrné nepříjemnosti.

2.6. Klient může změnit návrh prodávajícího, tj. opravu za výměnu nebo výměnu za opravu, ledaže takovou volbu nebude možné provést nebo bude vyžadovat nadměrné náklady.

2.7. Oznámení o vadách týkajících se výrobku a nahlášení příslušného požadavku lze provést e-mailem na adresu: nabytek@mazzoni.cz nebo písemně na adresu: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín

2.8. Ve výše uvedené písemné nebo elektronické zprávě je třeba uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum zjištění nesrovnalostí a kontaktní údaje. Uvedené informace značně usnadní a urychlí projednání reklamace prodávajícím.

2.9. Pro posouzení fyzických vad výrobku výrobek je třeba doručit na adresu: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín

2.10. Prodávající odpoví na požadavek klienta neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne nahlášení.

2.11. V případě reklamace klienta, který je spotřebitelem – se neprojednání reklamace do 14 dnů od nahlášení považuje za její zohlednění. V souvislosti s oprávněnou reklamací klienta, který je spotřebitelem, hradí prodávající náklady na převzetí, dodání a výměnu výrobku za výrobek bez vad.

2.12. Odpověď na reklamaci se předává spotřebiteli písemně nebo na jiném trvalém nosiči.

Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.