Na veškerý nábytek prodávaný v našem obchodě se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Základem pro uplatnění práv z vadného plnění je doklad o nákupu. Oprava nábytku a částečná nebo úplná výměna výrobku neprodlužují záruční dobu.

Na co se záruka vztahuje?

Záruka se vztahuje na technologické vady zjištěné při používání nábytku (nevyplývající z nesprávného používání nábytku).


Jaké kroky podniká výrobce v rámci záručních podmínek?

V případě odstranitelné vady – reklamace je vyřízena formou opravy u ručitele. V případě neodstranitelné vady nebo pokud její odstranění ovlivnilo funkční nebo estetické hodnoty – se reklamace vyřizuje výměnou jednotlivých prvků za nové, bez vad, případně výměnou celého nábytku, bude-li to nutné. O volbě způsobu vyřízení reklamace definitivně rozhoduje výrobce.

Kupující nemůže požadovat výměnu vadného nábytku za nový bez vad, pokud ručitel může provést úspěšnou opravu. Ručitel plní povinnosti vyplývající ze záruky v co nejrychlejším termínu, tj. termínu zohledňujícím druh vady a technické možnosti odstranění vady.

Neumožnění ručiteli provést prohlídku nábytku a/nebo provést opravu se považuje za vzdání se uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.


Výjimky

Záruka se nevztahuje na nábytek, který byl nesprávně smontován (v rozporu s návodem), nesprávně skladován, používán, zapojen, upraven nebo čištěn nevhodnými způsoby nebo čisticími prostředky. Vždy dodržujte pokyny pro montáž, umístění a údržbu výrobků. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, včetně škrábanců, natržení nebo namáhání a také na jiné mechanické poškození.

Doporučení pro údržbu

  • Nábytek používejte na místech bez vlhkosti a chráněných proti atmosférickým podmínkám.
  • Všechny povrchy otírejte dočista měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě nebo slabém saponátu a pak otřete dosucha čistým hadříkem.
  • Při přesouvání držte nábytek za korpus ve spodní části. Neuchopujte za úchytky a jiné kování, které není k tomuto účelu určeno. Nábytek při přesouvání držte za nosnou konstrukci, a nikoli za jiné prvky.
  • Nábytek příliš nepřetěžujte, protože by se mohl poškodit.
  • Při používání několikrát za rok zkontrolujte, zda nejsou uvolněny excentrické spoje. Bude-li třeba, utáhněte je.
  • Na nábytek nestoupejte, protože to může být nebezpečné a může způsobit úraz a také může vést k poškození nábytku.

JAKÉKOLI POKUSY O PROVEDENÍ OPRAVY ZNEPLATNÍ ZÁRUKU!
Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.